Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach w 2023 r.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Zarząd STOWARZYSZENIA „BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” z siedzibą w Warszawie, ul. Świętych Cyryla i Metodego 4/319 udostępnia do wglądu informacje o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2023 do 31.12.2023.

  1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2023 r.: 131.989,50 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).
  2. Wykaz darowizn otrzymanych przez STOWARZYSZENIE „BRACTWO ŚWIĘTEGO OGNIA” od osób prawnych (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł lub darowizny od jednego darczyńcy, których suma w roku podatkowym 2022 przekroczyła 35.000 zł):

Nazwa Darczyńcy: GLOWING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba Darczyńcy: ul. Domaniewska 37 lok. 36, 02-672 Warszawa

Kwota darowizny: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Rodzaj darowizny: pieniężna

  1. Cel, na które została przeznaczona darowizna:
  • promowanie kultury i tradycji prawosławnej w Polsce i za granicą,
  • podtrzymywanie więzi polskiej społeczności prawosławnej ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach,
  • współpraca z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i pomoc w realizacji jego misji.

 

 

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Stowarzyszenie 

Bractwo Świętego Ognia

Stowarzyszenie "Bractwo Świętego Ognia"

ul. Świętych Cyryla i Metodego 4/319

03-403 Warszawa

KRS: 0000820584

NIP: 1133008946

tel. +48 605 696 770

e-mail: office@holylight.org.pl

© 2020-2024 Copyright by holylight.org.pl