Stowarzyszenie "Bractwo Świętego Ognia"

ul. Świętych Cyryla i Metodego 4/319

03-403 Warszawa

KRS: 0000820584

NIP: 1133008946

tel. +48 605 696 770

e-mail: office@holylight.org.pl

© 2020-2024 Copyright by holylight.org.pl

Statut Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia”

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Bractwo Świętego Ognia”.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

3. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

 

§ 2.

 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 3.

 

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści: „Bractwo Świętego Ognia” – (z podaniem Nr NIP i REGON) wraz z adresem.

 

§ 4.

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

§ 5.

 

Celami Stowarzyszenia są:

1) promowanie kultury i tradycji prawosławnej w Polsce i za granicą,

2) zapoznawanie i propagowanie nauki, tradycji i dziedzictwa Kościoła Prawosławnego,

3) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,

4) opieka nad zabytkami kultury prawosławnej w tym rewitalizacja cmentarzy, pomników,miejsc pamięci oraz współpraca w tym zakresie z innymi organizacjami,

5) podtrzymywanie więzi polskiej społeczności prawosławnej ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach,

6) współpraca z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i pomoc w realizacji jego misji,

7) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

8) promocja i organizacja wolontariatu,

9) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez tworzenie,promocję i realizację programów mających na celu wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym osób niepełnosprawnych,

10) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych,

11) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej,przeciwdziałaniem patologiom społecznym,

12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

13) tworzenie i realizowanie innych programów związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością charytatywną.

14) wsparcie imigrantów w procesie integracji i adaptacji do życia w Polsce.

 

§ 6.

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 

1) organizowanie oraz wsparcie logistyczne pielgrzymki do Ziemi Świętej w celu przywiezienia „Świętego Ognia”,

2) organizowanie pielgrzymek, wycieczek i obozów. Współpraca w tej dziedzinie z odpowiednimi instytucjami organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

3) prowadzenie działalności charytatywnej. Współpraca w tej dziedzinie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, samorządem oraz innymi organizacjami pożytku publicznego, 

4) prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i kolportażowej oraz gospodarczo-usługowej dla zabezpieczenia statutowych celów Stowarzyszenia,

5) promocję i ochronę pomników materialnej kultury, cmentarzy, miejsc pamięci. Współpraca w tej dziedzinie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym, innymi Kościołami oraz Związkami Wyznaniowymi oraz samorządem i innymi organizacjami,

6) współpracę ze środkami masowego przekazu,

7) prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wychowawczej, w tym  fundowanie stypendiów,

8) prowadzenie działalności mającej na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska naturalnego,

9) przygotowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Współpraca w tej dziedzinie z samorządem, organizacjami charytatywnymi i pomocowymi, 

10) organizację szkoleń i spotkań dla wolontariuszy,

11) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,

12) powoływanie i współorganizowanie fundacji,

13) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych, imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,

14) współpracę, edukację kulturalną i wymianę międzynarodową,

15) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami, mediami,organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego,

16) prowadzenie własnej działalności charytatywnej,

 

2. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia określonych w ust. 1 maja charakter niedochodowy.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7.

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 8.

 

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.

2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.

 

§ 9.

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, wyznania prawosławnego, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 

§ 10.

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostaje osoba, która złożyła pisemną deklarację, według wzoru określonego przez Zarząd Główny oraz na podstawie decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

3. Rodzaj i formę wspierania Stowarzyszenia, członkowie wspierający ustalają z Zarządem Głównym Stowarzyszenia.

 

§ 11.

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

 

§ 12.

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) korzystania z pomocy, majątku i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13.

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek,

4) uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 14.

 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 15.

 

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 16.

 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

   1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

   2) śmierci członka Stowarzyszenia,

   3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

   4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

   5) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

       a) łamania Statutu,

       b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

       c) notorycznego uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu,

       d) niepłacenia składek przez dwa kolejne lata.

2. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (złożone na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu Głównego.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd Główny,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18.

 

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia (Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej) trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

3. Po upływie kadencji, władze Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych władz, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca danego roku.

 

§ 19.

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że zebrani postanowią inaczej.

 

§ 20.

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Prezes Zarządu Głównego lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Stowarzyszenia.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

4. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy liczbę 100 osób, Walne Zebranie Członków może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.

5. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się przepisy odnoszące się do Walnego Zebrania Członków.

 

§ 21.

 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny (w przypadku braku obecności członków Zarządu Głównego, członkowie Komisji Rewizyjnej i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność): 

     1)  z własnej inicjatywy,

     2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

     3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Prezesa Walnego Zebrania.

 

§ 22.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,     

2) uchwalanie statutu i jego zmian,

3) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,     

4) udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,     

5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,     

6) uchwalanie Regulaminu Zarządu Głównego i innych regulaminów wewnętrznych,     

7) uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,     

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,     

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

13) nadawanie honorowego członkostwa.

 

§ 23.

 

Zarząd Główny

 

1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i liczy od 3 do 6 osób, łącznie z Prezesem.

2. Strukturę organizacyjną Zarządu Głównego określa Prezes.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

4. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba, będąca członkiem Zarządu.

5. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu Głównego. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

6.Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.

 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) sporządzanie planów pracy i budżetu,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

9) przyjmowanie i skreślanie członków,

10) wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa oraz innych wyróżnień i odznaczeń,

11) ustalanie wzorów pieczęci, logo, etc.

 

§ 25.

 

1. Zarząd Główny może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.

2. Zarząd Główny do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokołowane.

 

§ 26.

 

1. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu Głównego z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 10 tys. PLN do ich ważności wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu Głównego.

 

§ 27.

 

1. Członkowie Zarządu Głównego mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji.

2. Rezygnację z pełnionej funkcji przyjmuje Prezes Zarządu Głównego.

 

§ 28.

 

Komisja Rewizyjna

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego i pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 29.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Głównego, 

4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Głównego,

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 30.

 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez organ, którego skład uległ zmniejszeniu poprzez powołanie kandydata, który na Zebraniu Wyborczym uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze

 

§ 31.

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1) wpływów ze składek członkowskich,

 2) wpływów z darowizn, spadków i zapisów,

 3) wpływów z dotacji, subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń usług,

 4) ofiarności publicznej,

 5) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

 6) dochodów z działalności gospodarczej,

 

§ 32.

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.

 

§ 33.

 

Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:

1) Wydawanie książek – 58.11.Z.

2) Wydawanie gazet – 58.13.Z.

3) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z.

4) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z.

5) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z.

6) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – 18.13.Z.

7) Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z.

8) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – 79.90.A.

9) Działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B.

10) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana – 79.90.C.

11) Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.

12) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z.

13) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z.

14) Działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z.

15) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z.

16) Działalność fotograficzna – 74.20.Z.

17) Działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z.

18) Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura – 82.11.Z.

19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z.

20) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z.

21) Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z.

22) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z.

23) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z.

24) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieklasyfikowana – 88.99.Z.

25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z.

26) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana – 82.99.Z.

27) Nauka języków obcych – 85.59.A. 

28) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z.

29) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z.

30) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B.

31) Działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z.

 

§ 34.

 

1. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na kontach Stowarzyszenia.

2. Zarząd Główny dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

 

§ 35.

 

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 36.

 

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

§ 37.

 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego określi regulamin wewnętrzny.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu

 

§ 38.

 

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 39.

 

1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, ostatnie Walne Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną spośród członków Zarządu Głównego.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 40.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

§ 41.

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. uk

Stowarzyszenie 

Bractwo Świętego Ognia